Denní stacionář Mateřídouška  

KDO JSME

NÁŠ TÝM

ÚVOD

TERAPEUTICKÉ DÍLNY

SPOLUPRACUJEME

DOKUMENTY

HISTORIE

POROZUMĚNÍ

NAPSÁNO ŽIVOTEM

PODĚKOVÁNÍ

FOTOGALERIE

KONTAKT

Může člověk s mentálním postižením prožít šťastný a spokojený život?

Na tuto důležitou a nelehkou  otázku hledá již od roku 1990 odpověď svou činností Denní stacionář  Mateřídouška pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v Chodově. Lidé s postižením se tu učí poznávat svět i sami sebe. Rozšířený názor, že člověk s mentálním postižením musí být nešťastnou, bezmocnou a zbytečnou bytostí je v Mateřídoušce popírán na každém kroku.

Jako je květ mateřídoušky tvořen mnoha drobnými kvítky, je i život v Mateřídoušce naplněn mnoha drobnými radostmi. Děti i dospělí objevují život s přirozeným zájmem a osobní dychtivostí. Rádi zpívají, malují, tančí, navštěvují cukrárny i restaurace, jezdí na výlety a školy v přírodě, jsou pozornými  posluchači koncertů a vděčnými diváky divadelních i filmových představení.

Prožívají své lásky i zklamání, hledají si své idoly a vzory. Vnímají svět s hlubší citovostí. Rozum jejich duši příliš nesvírá obručí konvenčních pravidel a nařízení. Mají-li radost, rozdali by ji všem, jsou-li smutní pláčí bez ostychu a zábran. Dostanou-li lásku, vrací ji znásobenou. Lidská bolest je nenechá lhostejnými. Jejich svět je jiný než ten náš tvz. normální. Je to svět plný barev, pohádek a silných emocí a když nám dovolí, abychom do něj nahlédli, často jim můžeme jen tiše závidět.  

Druh služby

Místo poskytování služeb

Denní stacionář Mateřídouška je ambulantní sociální služba, která uživatelům poskytuje služby v pracovních dnech:

 pondělí - pátek od 6,00 - 15,30 hod.

Denní stacionář Mateřídouška, Školní 737, 357 35 Chodov

        Tel.: 352 665 992                         E-mail: info@opschodov.cz

Poslaní

Cíle    

Všestrannou péčí a podporou k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskytuje prostřednictvím denního stacionáře všestrannou podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti s důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Denní stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností a to především osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na jejich věk, formu a stupeň postižení.

  • individuální rozvoj duševních a tělesných schopností

  • prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti

  • individuální podpora a pomoc při kompenzaci mentálního            nebo kombinovaného postižení

  • svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity

  • podpora začlenění do vrstevnických skupin

  • podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám

Komu je služba určena

Kapacita denního stacionáře

Osobám se zdravotním postižením a to převážně s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na věk, formu a stupeň postižení.

Služba není určena pro osoby s psychiatrickým onemocněním, osoby trpící závislostí (alkohol, drogy apod.), osoby agresivní a neschopné pobytu v kolektivu.

Žadatel může být také odmítnut z důvodu naplnění kapacity zařízení, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Kapacita Denního stacionáře Mateřídouška je 45 uživatelů. V současné době je tato kapacita naplněna.

V pořadníku čekatelů není evidován žádný zájemce o službu.

Chcete-li si prohlédnout denní stacionář jste srdečně zváni na malou obrazovou návštěvu.

Jak se lze stát uživatelem služby

Uživatel je do denního stacionáře přijímán na základě písemné žádosti a lékařských posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného nebo smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek praktického či dětského lékaře. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti. Služba sociální péče je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání této péče. V případě naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku čekatelů.

 Nabízené služby  

Pro všestranný duševní i tělesný rozvoj lidí s mentálním postižením má pobyt v rodině zásadní význam. Denní zařízení může vytvářet optimální podmínky pro jejich smysluplnou integraci do společnosti. Člověk s mentálním postižením odchází z rodiny poznávat svět, učí se sebeobsluze, sociálním návykům, vzdělává se, poznává své vrstevníky a hledá si za pomoci vychovatelů vlastní důstojné místo ve společnosti . Poté se vrací domů k rodičům a sourozencům, kde se může o své zážitky s někým blízkým podělit. Postižení by nikdy nemělo vést k vyloučení či izolaci  člověka ať ve smyslu fyzickém či sociálním, nemělo by se stát hodnotícím kritériem jeho lidskosti.

Pravidelné střídání pobytu v rodině a v sociálním zařízení má pozitivně motivující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti. Nezanedbatelný je též přínos pro fungování celé rodiny, která v denním zařízení nachází pomocníka i partnera, pomáhajícího jí zvládat často nemalou zátěž, kterou s sebou péče o člověka s postižením přináší.

Výchova a vzdělávání klientů probíhá v rámci výchovných skupin. Všichni klienti stacionáře mají zpracovány individuální výchovné plány, které obsahují popis základních výchovně vzdělávacích metod a postupů s ohledem na jejich individuální schopnosti, dovednosti i přání. Každý klient se v rámci svým možností podílí na sestavování svého vlastní individuálního výchovného plánu. Klient si sám určuje cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Vychovatel vytváří podmínky a poskytuje potřebnou podporu klientovi. 

Individuální výchovné plány se pravidelně vyhodnocují a upravují tak, aby se výchovně vzdělávací proces pozitivně odrazil na celkovém rozvoji osobnosti klienta. Při sestavování těchto plánů stacionář dlouhodobě spolupracuje s řadou odborných pracovišť.

Dospělí klienti jsou zařazeni do celoživotního vzdělávání. Velká pozornost je věnována rozvoji pracovních dovedností a prohloubení samostatnosti - péče o domácnost, vaření, kontakt s úřady, nákupy, cestování dopravními prostředky, návštěvy kulturních akcí, telefonování apod.  

 Používané výchovné, vzdělávací a terapeutické metody :

Alternativní a augmentativní způsoby komunikace: komunikační tabulky, znak v řeči, loga apod.

Arteterapie: rozvoj zručnosti, představivosti, nácvik pracovních dovedností, práce s různými materiály (dřevo, kov, keramická hlína,

   papír, sklo apod.)

Aromaterapie: uvolňující a zklidňující relaxační technika využívající rostlinné éterické oleje

Canisterapie: „léčba psí láskou“, speciálně vycvičení psi napomáhají celkovému tělesnému i duševnímu uvolnění.

Globální metoda čtení: výuka čtení využívající spojení slova a  obrázku

Hipoterapie: Rehabilitace formou jízdy na koni, kdy dochází k celkovému posilování pohybového ústrojí a k zlepšení držení těla

Hudebně dramatická pásma: nácvik písní, recitace básní, dramatizace pohádek

Logopedická asistence: nácvik správné výslovnosti

Muzikoterapie: rozvoj hudebního vnímání, hra na hudební nástroje

Návštěvy filmových a divadelních představení, výstav a koncertů

Pohybová výchova: tělesné posilování a uvolňování organismu

Portage: rozvoj základních dovedností u klientů s těžkým mentálním postižením

Práce s výpočetní technikou: multimediální výukové programy

Rehabilitační péče, polohování: perličkové koupele, relaxační masáže, akupresurní techniky, míčkování

Rekondiční a rekreační pobyty

Snoezelen: stimulační techniky

Školy v přírodě: každoroční týdenní pobyty, turistika, poznávání přírody

Výlety a tématické zájezdy

Znaková řeč: rozvoj komunikačních dovedností u klientů s vadami sluchu

Spolupráce s rodinami uživatelů

Ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základní principy na kterých je založena vzájemná spolupráce mezi rodinami uživatelů a stacionářem. Rodiče se mohou podle svého zájmu účastnit jednotlivých zaměstnání a seznamovat se tak s používanými výchovně vzdělávacími metodami. Tato otevřenost je nezbytně nutná k vytvoření vzájemné důvěry. Rodiče tím získají jasnou představu o těchto metodách a jejich cílech a mohou je pak dále v rodinném prostředí využívat ku prospěchu svých dětí.

Každý uživatel má svou vychovatelku, která pravidelně informuje rodiče o všem důležitém. Formou nástěnek jsou rodiče seznamováni s měsíčními výchovnými plány a se všemi plánovanými akcemi (divadelní a filmová představení, návštěvy koncertů, výstav, výlety apod.) U uživatelů s vadami řeči jsou rodiče denně informování o všech zaměstnáních a výchovných aktivitách písemnou formou (komunikační notýsky).

Rodiče se pravidelně scházejí ve stacionáři ke společným posezením v "čajovně", kde si mohou popovídat o všem co je zajímá, trápí i těší. V "čajovně" se pořádají i přednášky zaměřené na problematiku života s mentálním postižením.